Minneapolis Convention Center
#2230
Minneapolis, MN